20. Ајсоп и кучката

Враќајќи се од гозба Ајсоп навечер

го срети кучка дрска – бесна, лајава.

И тогаш рече овој: „Кучко збесната,

ти место злиов јазик слатко јачменче

да купеше – ќе речев дека мудра си!“

20. Αἴσωπος καὶ Κύων

Αἴσωπον ἀπὸ δείπνου βαδίζονθʼ ἐσπέρας

θρασεῖα καὶ μεθύση τις ὑλάκτει κύων.

κἄπειτ’ ἐκεῖνος εἶπεν· ,,ὦ κύον, κύον,

εἰ νὴ Δίʼ ἀντὶ τῆς κακῆς γλώττης ποθὲν

πυροὺς πρίαιο, σωφρονεῖν ἄν μοι δοκοῖς.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *