17. Козата и козарот

Некоја коза се одделила од стадото, па козарот се обидувал да ја доведе назад кај другите кози. Но, бидејќи со викање и свиркање ништо не постигнувал, фрлил камен и ја погодил во рогот. Тогаш зел да ја моли, да не кажува на господарот. А таа рекла: „Море, козару, будало најголема! Та, доколку јас и премолчам, рогот ќе вреска!“

Така, многу наивни се оние што сакаат да го сокријат очигледното.

17. Αἲξ καὶ Αἰπόλος

Αἶγα ἀποστᾶσαν ἀγέλης ἐπανάγειν αἰπόλος ἐπειρᾶτο πρὸς τὰς λοιπάς. Ὠς δὲ φωναῖς καὶ συριγμοῖς χρώμενος οὐδὲν μᾶλλον ἤνυεν, λίθον ἀφεὶς καὶ τοῦ κέρως τυχὼν, ἐδεῖτο τῷ δεσπότῃ μὴ κατειπεῖν. Ἡ δὲ ,,ἀνούστατε“ εἶπεν ,,αἰπόλων, τὸ κέρας κεκράξεται, κἂν ἐγὼ σιωπήσω.

Οὕτως λίαν εὐήθεις οἱ τὰ πρόδηλα κρύπτειν ἐθέλοντες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *